ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

عبدالعلي‌زاده، محمدصادق

توليد و جداسازي در جاي اسيدلاكتيك توسط لاكتوباسيلوس‌كازيي در فرآيند غير مداوم تخمير آب پنير/ محمدصادق عبدالعلي‌زاده؛ به راهنمائي : ابراهيم واشقاني‌فراهاني


91 صفحه، جدول، نمودار، كتابنامه

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني مهندسي، 1377.
چكيده به زبان فارسي، انگليسي

فني و مهندسي. 00822 - مهندسي شيمي

كليد واژه : اسيدلاكتيك / جداسازي / لاكتوباسيلوس‌كازيي / آب پنير / توليد / روش تاگوچي / رزين مبادله كننده آنيون /

كليد واژه معادل لاتين : Lactic Acid / Isolation / Lactobacillus casei / Whey / Production / Taguchi method / Anion exchanger resin /

چكيده : در اين پژوهش ، توليد (+) -L اسيدلاكتيك در فرايند غير مداوم تخمير آب پنير پروتئين گيري شده همراه با كنترل PH، توسط باكتري لاكتوباسيلوس‌كازيي زير گروه كازيي، مورد مطالعه قرار گرفته است . به منظور بهينه‌سازي شرايط فرايند توليد اسيدلاكتيك ، از يك روش طراحي آماري به نامه روش تاگوچي، استفاده شده است . در اين روش اثر سه منبع ازت مختلف يعني عصاره مخمر، پپتون و سولفات آمونيوم و دماي تخمير و دور همزن بر بازدهي فرايند ارزيابي شده است . تحليل آماري فرايند به اين روش نشان داد كه دما و غلظت عصاره مخمر بيشترين تاثير را بر توليد اسيدلاكتيك دارد. در شرايط بهينه فرايند، غلظت نهايي اسيدلاكتيك در فرايند بدون كنترل PH، 12/5 گرم بر ليتر بعد از 24 ساعت به دست آمده است به كمك نتايج به دست آمده از تحليل‌هاي روش گورتاچي، شرايط ديگري از نظر منابع ازت با هزينه كمتر و محصول دهي قابل مقايسه با شرايط بهينه تعيين گرديد. تحت اين شرايط، ميزان اسيد توليد شده بعد از 24 ساعت در فرآيند بدون كنترل PH، 10/7 گرم بر ليتر مي‌باشد. با كنترل كردن PH و انجام فرايند تخمير تحت شرايط انتخاب شده، ميزان توليد اسيدلاكتيك بعد از 15 ساعت به 34 گرم بر ليتر رسيد. به منظور جداسازي در جاي اسيدلاكتيك از محيط كشت ، از رزين‌هاي مبادله كننه آنيون استفاده شده است . با استفاده كردن از اين رزين براي جداسازي اسيدلاكتيك ، علاوه بر اينكه نياز به افزايش قليا براي ثابت نگه‌داشتن PH محيط كشت مرتفع مي‌گردد، درجه خلوص بالايي از اسيدلاكتيك حاصل خواهد شد.

ساير آثار از : واشقاني‌فراهاني، ابراهيم /