صمغ ۲
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

صمغها و PH:

1-پلی ساکارید های خنثی:

اینها بطور جزیی تحت تا ثیر PH قرار می گیرند و همچنین نمک ها در غلظت کم اثرکمی بر روی آنها دارند.غلظت بالاینمک ممکن است ننجر به جداسازی آب پیوسته و رسوب پلی ساکارید شود.

2-پلی ساکاریدهای دارای زنجیرهایمستقیم دراز با انشعابات کوتاه :

چنین تر کیباتی ذدارای نواحی پلی ساکاریدهای خطی و انشعابی می با شند. برای نثال صمغ دانهخرنوب و صمغ گوار از این نوع هستند.

3-صمغهای دارای مولکولهایی با گروهای کربوکسیل زیاد در امتداد زنجیرها:

این مولکلها در PHهای زیر 3 وقتی که گروه های کر بوکسیل آزاد تشکیل می شوند  رسوب می کنند.در PHهای بالاترنمکهای فلزات قلیایی این ترکیبات به مقدار زیادی یونیزه می شوند و بار منفی ایجاد شده  و شدیدا هیدراته شده نگه می دارد و در نتیجه موجب ایجاد محلولهای پایدار می شود.در ضمن فلزات دو ظرفیتی نظیر کلسیم مکن است بین مولکولهای مجاور پل تشکیل ژل می شود و اگر مقدار کلسیم زیاد باشد,رسوب ایجاد می گردد.برای این گروه پکتین و صمغ آلژینات از این نوع هستند.

4-پلی ساکاریدهایی باگروهای اسیدی قوی:

فورسلرانو کار گینان مثالهایی برای این گروه هستند .هر دو دارای گروههای استری اسید سولفوریک بوده و از جلبکها استخراج می شوند چون یونیزاسیون گروهای اسید سولفوریک به مقدار زیدی در PHپایین کاهش نمی یابد چنین صمغهایی در محلولهایی با PHپایین پایدار هستند.