صمغ بخش۳
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

خواص صمفها:

1-     حفظ و نگهداری آب

2-     کاهش سرعت تبخیر آب

3-     تغییر سرعت انجماد

4-     اصلاح اندازه کریستالهای یخ

5-     بهبود خواص رئولوژیکی محصول

 

عوامل موثر در انتخاب صمغها:

1-     ویسکوزیته مورد نیاز

2-     خواص ژله ای

3-     قدرت امولسیون کنندگی

4-     سرعت جذب آب

5-     احساس دهانی

6-     شرایط فرایندمانند درجه حرارت آن

7-     اندازه ذرات

8-     در دسترس بودن و هزینه آن

 

اصلاح ساختار صمغها:

ماهیت مولکولهای صمغها تا حد زیادی بر روی خواص صمغها اثر می گذارند.با جایگزین کردن گروهای یونی یا خنثی در ساختار صمغها می توان خواص آنها را اصلاح کرد.

جایگزینی یا اشتقاق تا درجه جایگزینی (DS) 0.01 تا 0.04 اغلب برایتغییر کامل خواص صمغ کافی می باشد. جایگزینی با گروه های یونی از گرو ه های خنثی اثرات کمتری دارد.

وارد کردن جایگزین های خنثی در امتداد زنجیرهای پلی ساکارید های خطی منجر به افزایش ویسکوزیته و پایداری محلول آنها می شود تعدادی از گروهایرایج جایگزین شده متیل,  اتیل و هیدروکسی متیل هستند.گروهای اسیدی می توانند گروه کربوکسیل ایجاد شده توسط اکسیداسیون یا گروه های سولفات و فسفاتجایگزین شده باشند.وارد کردن گروهای اسیدی یونیزه شده قوی ممکن است پلی ساکاریدهارا مو سیلاژی کند.